Regulamin konkursów Live Rock

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis Live Rock, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w treści
  ogłoszenia o Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkujące na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Uczestnikami
 4. Konkurs ogłaszany jest na stronie internetowej www.liverock.pl lub na portalu:
  www.facebook.com/LiveRockPL.
 5. By wziąć udział w Konkursie, należy w określonym w warunkach konkursu terminie przesłać na
  podany adres mailowy odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem.
 6. W przypadku określonym w treści ogłoszenia o Konkursie warunkiem wzięcia udziału w
  Konkursie będzie przesłanie dodatkowo adresu zamieszkania Uczestnika.
 7. Zgłoszenia konkursowe, niespełniające warunków regulaminu, nie będą brały udziału w
  Konkursie.
 8. Spośród zgodnych z regulaminem zgłoszeń konkursowych, nadesłanych przez Uczestników,
  Organizator wybiera i nagradza określoną w warunkach Konkursu liczbę uczestników.
 9. Nagrody określone są w treści ogłoszenia o Konkursie.
 10. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie
  www.liverock.pl w terminie określonym w treści ogłoszenia o Konkursie.
 11. O przyznaniu nagród Organizator zawiadamia laureatów mailem.
 12. Nagrody w Konkursie objęte są zwolnieniem od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem
  dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.).
 13. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody
  rzeczowe.
 14. Nagrody w Konkursie nie podlegają przekazaniu ani odstąpieniu na rzecz innych osób.
 15. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że spełnia całokształt warunków
  udziału w Konkursie oraz akceptuje wszystkie zasady Konkursu, określone w regulaminie.